INTRO

Key benefits:

Highlight your features

Increase conversion

Gain more trust and convince customers to buy your products by emphasising the key advantages of your store.

Customise

Use different background type, combine multiple sections to get the unique look. No coding skills required.

Description

Why SectionCloud?

What SC do?

Features

 • Sections on any page
 • Unique product detail page
 • Background options Solid / gradient color, single image with parallax effect, video bg.
 • Image effects
 • Button styles
 • Works with any theme
 • SEO
 • Speed
 • Developer friendly

Cách biết theme clone:

 1. Lưu themeid ở 1 file nào đó trong theme
 2. Khi có theme mới add vào (webhook) kiểm tra file kia
 3. Nếu có -> ... -> update lại id mới vào file này

Nếu không cho chuyển template sau khi tạo

 • Chỉ chuyển được sau khi đã delete theme gốc

Nếu cho chuyển template

 • Phải tạo lại sectioncloud-template.liquid
 • xoá file sectioncloud-template-[tid].liquid

Clone theme:

Mục tiêu: Có thông tin section / template

Tình trạng:

 • Theme clone vẫn hiện được các phần dùng template
 • Không sửa được do app không có data

Giải pháp 1: Clone data

 • Data của phần section dễ
 • Clone template giữ nguyên section handle lợi: không cần xử lý data product hại: bị dùng chung nên sửa theo theme ko có tác dụng user bị nhầm lẫn giải quyết: Thông báo cho user
 • Clone template & tạo handle mới Lợi: tách riêng hệ thống hại: Phải clone rất nhiều metafield (mất thời gian) Khó kiểm soát assets

Giải pháp 2: Coi như 1 theme mới

 • User sẽ không biết & không vào app để check
 • User đẩy theme clone lên làm theme chính -> vào sửa -> ko có template -> nghĩ là app lởm
 • Nếu user ko vào app -> dễ giải quyết (biết theme nào clone, khi public ra thì thay đổi data)
 • Nếu user vào app -> Thông báo user là "tao thấy mày clone theme này ra theme này, nhưng mày phải setup như theme mới"

Giải pháp 3: Link theme với nhau để dùng chung template

 • Theme nào clone lên sẽ tự được vào group với nhau
 • User có thể tự tạo link theme hoặc tách link
 • Khi tách ra thì theme sẽ như 1 theme mới, user phải chấp nhận việc xoá hết các section đã cài trên theme này (về sau có thể thêm phần clone data nếu nhiều user dùng)
 • Template trong 1 group nếu có thay đổi sẽ được update vào tất cả các theme (cần có thông báo khi user sửa template/product)
 • key order_themeId đổi thành order_groupId (hoặc tương tự)

Giải pháp 3b: Link theme

 • Theme nào clone lên sẽ tự được link với nhau -> khi thay đổi template hay product data thì update cả 2
 • Nếu 1 theme chưa có data có thể chọn link từ 1 theme cũ (sẽ được cài data như theme cũ)

Vấn đề order cho từng theme

 • Tạo section key order_themeId
 • Code mới:
{% if product.metafields.sectioncloud.order_themeId %}
{% assign sc_order = product.metafields.sectioncloud.order_themeId %}
{% endif %}

Vậy khi nào theme clone không dùng chung data với theme chính nữa?